Hãy tạo dựng một tương lai tuyệt vời cùng với Kobizo

28 - Website logo icon

kobizo

Germany, Vietnam
Communication, Marketing
28 - Website logo icon

kobizo

Vietnam, Germany
HTML5, Javascript
28 - Website logo icon

kobizo

Vietnam, Germany
PHP, Symfony, PHPUnit, Behat, PHPCS
28 - Website logo icon

kobizo

Vietnam, Germany
PHP, Symfony, PHPUnit, Behat, PHPCS
28 - Website logo icon

kobizo

Vietnam, Germany
PHP, Symfony, PHPUnit, Behat, PHPCS
28 - Website logo icon

kobizo

Vietnam, Germany
PHP, Symfony, PHPUnit, Behat, PHPCS
28 - Website logo icon

kobizo

Vietnam, Germany
PHP, Symfony, PHPUnit, Behat, PHPCS
28 - Website logo icon

kobizo

Vietnam, Germany
PHP, Symfony, PHPUnit, Behat, PHPCS
28 - Website logo icon

kobizo

Germany, Vietnam
SEO, Internet/Digital Marketing
28 - Website logo icon

kobizo

Vietnam, Germany
HTML5, LESS/SASS, JS, ES6+, Typescript
28 - Website logo icon

kobizo

Vietnam, Germany
HTML5, LESS/SASS, JS, ES6+, Typescript
28 - Website logo icon

kobizo

Vietnam, Germany
HTML5, LESS/SASS, JS, ES6+, Typescript
28 - Website logo icon

kobizo

Vietnam, Germany
HTML5, LESS/SASS, JS, ES6+, Typescript
28 - Website logo icon

kobizo

Vietnam, Germany
AWS, Kubernetes, Docker, MySQL, RabbitMQ, Memcache
Chat

Chúng tôi sử dụng cookie để đảm bảo bạn có thể có trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này, chúng tôi cho rằng bạn sẽ hài lòng với nó.

Xem thêm